رمان آقای هنرپیشه

  • 647صفحه
  • پریسا یاسائیطراح کاور

خلاصه

دست سرنوشت ، دو زخمی، دو درمانده، دو جامانده از زندگی را در جزیره ای دنج و آرام، با  دست هاى دریا به هم گره میزند…
هنرپیشه ای تنها و سردرگرم  در اين سرزمين، شوق زندگی میابد و ناجی الهه ای از جنس حيات میشود!
و این روایت  تنها با گره  كور عشق آغاز میشود….