رمان المپیاد عشق

  • 621صفحه
  • پریسا یاسائیطراح کاور

خلاصه

عشق و غرور
خواستن و نخواستن
موندن و رفتن
همه و همه در رمان المپیاد عشق !
دختری از جنس لطافت ، گاهی حاضر جواب !
پسری مغرور و خودخواه !
فصل عاشقی دختر داستان شبیه آدم های معمولی نیست !
گاهی میشه از نفرت هم به عشق رسید !