رمان با من از فردا بگو

  • 45پارت
  • مریم صناعیناظر
  • فاخته شمسویطراح کاور

معرفی رمان

ژانر: عاشقانه اجتماعی

خلاصه: با من از فردا بگو راوی قصه به نام آرزو است، دختری در ابتدای جوانی تصادفی زندگی اش را دستخوش تغییراتی می کند و او را از پا می اندازد تا ویلجر نشین شود و مادرش به هر دری می زند تا حال دخترش را خوب کند، اما زندگی با او جور دیگری تا می کند و از در مهربانی وارد می شود و ناجی به زندگی اش می فرستد به نام عشق که حالش را خوب خوب می کند… 
طی اتفاقات زیادی با محبوب رو به رو می شود و …