رمان در هیاهوی سکوت ما

  • 1411صفحه
  • پریسا یاسائیطراح کاور

خلاصه

دریا در خانواده ای مذهبی، با تهمت برادرش و فشار خانواده‌‌ش برای ازدواج مجبور به فرار می‌شه… فرار با مردی که هیچ شناختی ازش نداره و نمی دونه آخرراه به کجا ختم می شه…
راهی که جز سیاهی، چیزی نداره اما دستی نجات گر زندگیش می شه که اون دست ها خودش بیشتر از هرکسی احتیاج به کمک داره….