رمان رد خاطره

  • 47پارت
  • somaye aناظر
  • فاخته شمسویطراح کاور

معرفی رمان

موضوع کتاب: عاشقانه. درام
دختری که سال ها پیش به خاطر اتفاقات بدی که برایش افتاد و از دست دادن عشق دوران نوجوانی اش از ایران رفته بود به بهانه ی عروسی خواهرش باز می گردد تا گذشته اش را پس بگیرد غافل از اینکه سرنوشت خواب ها برایش دیده و هیچ چیز اون طور که باید نمانده، حتی پسری که عاشقش بود.