رمان ساری گلین

  • 625پارت
  • مریم صناعیناظر
  • پریسا یاسائیطراح کاور

معرفی رمان ساری گلین

این رمان به زودی چاپ خواهد شد

خلاصه :

پس از آن “تخته قاپو”ی معروف رضاخان و یک‌جا نشین کردن عشایر تا دهه ۱۳۱۰، تضعیف سازمان ایلی و از بین بردن قدرت طوایف، شاهسون‌ها کماکان دام خود را کوچ داده و با دشواری بسیار و دور از چشم مامورین دولتی کوچ می‌نمودند. با سقوط پهلوی اول در سال ۱۳۲۰، عشایر باز جان تازه‌ای گرفت و “اوبه‌ها” را سازمان دادند. کوچ باز هم آغاز گشت اما بار دیگر با اصلاحات اراضی در دهه چهل، ایل شاهسون از مبانی سیاسی و اقتصادی محروم شد. ایل دوباره نیروی سابق را نگرفت اما “آق‌سقل‌لر” توانستند به خوبی تیر و طایفه و ایل خود را سازماندهی کنند.
داستان در اواخر دهه چهل روایت می‌شود. وقتی که تمام این بلایا به سر کوچ‌نشینان آمده بود و شاه‌سون، نفس‌های آخرش را می‌کشید…