رمان قربانی

  • 380صفحه
  • پریسا یاسائیطراح کاور

مقدمه

من آلوده‌ام،

آلوده به گناه تعدی

به حریم خط قرمزهای تو

و تو،

یک قربانی هستی و…

من نیز یک قربانی هستم.

قربانی نیرنگ‌های پنهان در پس نقاب دوستی!

و من و تو همراه هستیم در این قربانگاه برای تقدیم این ” قربانی”.