رمان نخل خشکیده

  • 250صفحه
  • پریسا یاسائیطراح کاور

خلاصه

هستی دختری که عقیده به ماوراء نداشت، در محل زندگی جدیدش اتفاقاتی میافته که باعث میشه تمام عقایدش تغییر کنه. اتفاقاتی که سرنوشتش رو کاملا تغییر میده. 

« بیمارستانِ نام برده در رمان واقعی نیست و فقط یک داستان است. »