رمان کنار آتش

  • 35پارت
  • فائزه عامریناظر
  • فاخته شمسویطراح کاور

معرفی

خلاصه رمان:
شاید یک روزی
دوباره
در یک دنیایی دیگر
هم را ببینیم…
آیا دوباره چنین خواهمت؟

رندگی بیش تر از رسیدن، نرسیدن دارد و همه ی ما آدم ها حداقل یکبار از این نرسیدن ها را تجربه کرده ایم. حالا ارغوان داستان. عاشق می شود و می خواهد دست ببرد و سیب ممنوعه را بچنید و گازی بزند. اما از طرفی هیچ چیز جور در نمی آید و سیب همانطور روی درخت باقی می ماند. اما عشق همه جا با ارغوان است. و ارغوان این حس را هر روز و هر لحظه پرورش می دهد.