رمان the untold story

  • 414صفحه
  • پریسا یاسائیطراح کاور

خلاصه رمان the untold story

دوریل ها، دورگه هایی که نیمی از آن شیطان و نیم دیگر فرشته است و به نوعی، موجود خارق العاده ای در هر دو دنیای شیاطین و فرشتگان محسوب می شوند و از هر دو میراثی را با خود دارند.
روزی روزگاری، مردی به نام “سایه” (shadow) از جنس دوریل، در اعماق جنگل همراه با همسرِ انسان و فرزندش زندگی میکرد. خوشبختی آنها دوامی نداشت! صدای اعتراض مردم دهکده ای در همان نزدیکی برخاست، زندگی آنان را به آتش کشید و…
وحال؛ سایه برگشته برای انتقام، انتقامِ خونِ خانواده اش و این داستان، گویای زندگیِ پر رمز راز، و ناگفته های روزگارِ سایه است…

مقدمه

بنام خدا
مرگ با بالهایی پرسرعت خواهد امد
به سراغ کسانی که این خطوط را بخوانند…
حرکت کن در میان عقربه های ساعتِ زمان
پیش برو به سوی دنیایی نو
فرا می‌خوانم تو را از میان تاریکی
برخیز و نمایان کن قدرت خویش را
قدرتت را به همه نشان بده
عظمتت را به نمایش بگذار
برخیز سایه
برخیز
مرگ، تنها یک آغاز است …