ماهنامه فرهنگی مجازی نویسا(22)

  • نویسنده:
  • 52صفحه
  • پریسا یاسائیطراح کاور

معرفی

🌸 ماهنامه شماره 22 نویسا منتشر شد 🌸

به نام خدا
هم‌زمان با آغاز فصل تابستان، ماهنامه فرهنگی نویسا را مفصل‌تر منتشر نمودیم.
در فاصله‌ای که ماهنامه خردادماه منتشر شد، تا کنون سه اثر از نویسندگان انجمن نویسا وارد گیشه بازار کتاب شد و این باعث خرسندی ما، و انگیزه برای دیگر نویسنده‌هاست.
امیدوارم در تابستان پیش‌رو اثرهای دیگری از نویسندگان دیگرمان وارد بازار کتاب شود و همواره موفقیت نویسندگان و رضایت مخاطبان نویسا را آرزومندم
تابستان خوبی در پیش رو داشته باشید و از مطالعه سری جدید ماهنامه لذت ببرید

سردبیر: سحر محمدی
صفحه آرا: پریسا یاسائی
خبرنگار: کیمیا ذبیحی
مدیران تحریریه:
مریم صناعی
راسن بزرخی
عاطفه نیک طلب

فاطمه مرادی

فاطمه زاهدی

کاری از انجمن فرهنگی نویسا
www.nevisadl.com
تاریخ انتشار: تیر 99