ماهنامه فرهنگی مجازی نویسا(25)

  • نویسنده:
  • 31صفحه
  • پریسا یاسائیطراح کاور

معرفی

🌸 ماهنامه شماره 25 نویسا منتشر شد 🌸

به نام خدا

پاییز آغاز شد و ما نیز با سری جدید «ماهنامه فرهنگی نویسا» در خدمت شما دوستان اهل کتاب هستیم. امیدوارم از مطالب سری جدید ماهنامه لذت ببرید و همچنان ما را در این راه حمایت کنید.
روزهای خوبی را توام با کتاب و کتاب‌خوانی برایتان آرزومندم.

سردبیر: سحر محمدی
صفحه آرا: پریسا یاسائی
خبرنگار: کیمیا ذبیحی
مدیران تحریریه:
مریم صناعی
عاطفه نیک طلب
فاطمه مرادی
فاطمه زاهدی

کاری از انجمن فرهنگی نویسا
www.nevisadl.com
تاریخ انتشار: مهر 99