شاهنامه بخوانیم | کیومرث نخستین انسان و نخستین پادشاه

  • شروع کننده موضوع نویسنده:ه.قاف

ه.قاف

کاربر حرفه ای
نویسنده
108
934
98
بخشی از شاهنامه
بخش دوم
•کیومرث نخستین انسان و نخستین پادشاه•


برخی از منابع تاریخی کیومرث را نخستین انسان دانسته اند و او را در جای حضرت آدم سامی قرار داده اند. پارسیان بر این باور بوده‌اند که نسل بشر از او به وجود آمده است.


پارسیان می‌گویند که کیومرث نخستین کسی بود که به پادشاهی رسید و تاج بر سر گذارْد و این تاج گذاری به خواهش مردم صورت گرفت چرا که سمتگری میان مردم باب شده بود.


کیومرث به مدت سی سال و به اعتبار چهل سال سلطنت کرد. او صاحب فرزندی زیبای روی و خوش‌اندام و نیک طبع به نام سیامک شد. در برخی افسانه‌ها آمده است که کیومرث خود مستقیماً فرزندی نداشت و پس از سلطنت چهل ساله و پس از مرگ، نطفه سیامک در زمین افشانده شد و پس از چهل سال دو ساقه ریواس سر بر آوردند که مشی و مشیانه نام گرفتند که معادل آدم و حوای سامی هستند و قدرت زایش درونی داشتند.


اهریمن به دیدار کیومرث رفت و از او خواست قدرت را به او وانهند. کیومرث او را از خود راند ولی اهریمن تهدید کرد که با توسل به قدرت بسیارش او را شکست خواهد داد. کیومرث، سیامک را به نبرد با اهریمن فرستاد و اهریمن فرزند پلید خود را با سپاهی عظیم از دیوان و ددان به نبرد سیامک فرستاد. سیامک در این نبرد نابرابر کشته شد بدان گونه که آن دیو، جگربند سیامک را با چنگال خود بیرون کشید.


کیومرث چون از مرگ فرزند خویش آگاهی یافت سخت گریست و چهره خود را از اندوه خراش داد. سپاهیان کیومرث جامه‌هایی فیزوزه‌ای پوشیدند و حتی حیوانات مفید که در خدمت سپاه کیومرث بودند نالان خود را به کیومرث رساندند و آنها یک سال سوگوار بودند.


آنگاه فراسوی اهورامزدا، سپاهی رسید و این پیام را سروش آورد، که زاری بس است، هنگام به پا خاستن است، به گردآوری سپاه بپردازید و وعده پیروزی داد و او را قوی دل گرداند.
 
آخرین ویرایش: